فهرست زیر کلاس هایی است که بر اساس زمان بندی اعلام شده از طرف واحد آموزش برگزار خواهد شد. برای ورود به کلاس ها، کافی است روی آدرس کلاس کلیک کنید. (پیش از ورود به کلاس، اطلاعیه کلاس های آنلاین را مطالعه نمایید.)

تذکر : برای جستجوی نام استاد، کلیدهای Ctrl + F را فشرده و نام استاد را جستجو کنید.

نام استاد

نام درس(ها)

آدرس کلاس

گروه مخاطبین

استاد جیلاردی دینی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-jilardi پایه های نهم،
استاد مجتبی انصاری هندسه http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ansari پایه های هفتم،
استاد فرشاد زارع فیزیک http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-zare پایه های هفتم، هشتم، نهم
استاد حسینی ادبیات فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hosseini پایه های دهم،
استاد کشانی حسابان http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-keshani پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم
استاد خانم باقری فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-bagheri پایه های چهارم، پنجم و ششم
استاد نیکخواه ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-nik-khah پایه های هفتم،
استاد توکلی ریاضیی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-tavakoli پایه دهم
استاد خانم گودرزی فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-godarzi پایه اول
استاد خانم عبدلی فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-abdoli پایه سوم
استاد خانم کراری فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-karari پایه دوم
استاد شاهمرادی جغرافیا http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-shahmoradi پایه دهم
استاد خمسی فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khamsi پایه دهم
استاد نوروزی زیست شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-norouzi پایه دهم
استاد حسین چی شیمی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hoseinchi پایه دهم
استاد زمان کبیر فلسفه و منطق http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-zamankabir پایه دوازدهم
استاد خانم واحدی جامعه شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-vahedi پایه یازدهم
استاد مقدم مشاوره http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-moghadam پایه نهم
استاد کمالی هندسه http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-kamali پایه های هشتم و نهم
استاد خانم نیک آئین تاریخ / جغرافی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nikaein پایه یازدهم
استاد خانم میری شیمی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-miri پایه یازدهم
استاد جعفری اقتصاد http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-jafari پایه دهم
استاد بهداد حسینی ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hoseinib پایه نهم
استاد احمدی زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ahmadi پایه دهم
استاد خانم ندا زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-neda پایه های ابتدایی
استاد خانم نسیم زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nasim پایه های ابتدایی
استاد خانم مریم زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-maryam پایه های ابتدایی
استاد خانم آیدا زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-aida پایه های ابتدایی
استاد خانم جبلی پایه اول http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-jebeli پایه اول
استاد فتوحی شیمی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-fotohi پایه دوازدهم
استاد حدادی فیزیک http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hadadi پایه دوازدهم
استاد خانم رضایی دین و زندگی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-rezaei متوسطه دوره دوم
استاد خانم پارسا ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-parsa متوسطه دوره دوم
استاد خانم موسویان شیمی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-mosavian متوسطه دوره دوم
استاد هانی کبیر جامعه شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-hanikabir متوسطه دوره دوم
استاد پسندیده دین و زندگی-عربی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-pasandideh متوسطه دوره دوم
استاد باقربیک دین و زندگی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-bagherbeik متوسطه دوره دوم
استاد شاهپسند آمادگی دفاعی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-shahpasand متوسطه دوره دوم
استاد خانم مرعشی زیست شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-marashi متوسطه دوره اول
استاد خانم رضوی روانشناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-razavi متوسطه دوره دوم
استاد خانم بخشی آمار و احتمال http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-bakhshi متوسطه دوره دوم
استاد خانم مغفوری علوم http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-maghfori دبستان
استاد خانم اسدی زیست شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-asadi متوسطه دوره دوم
استاد خسروی ادبیات فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khosravi متوسطه دوره دوم
استاد خانم نوزعیم ابتدایی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nozaeim دبستان
استاد خانم عرفان ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-erfan متوسطه دوره اول
استاد خانم نعمت اللهی عربی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-nematollahi متوسطه دوره دوم
استاد خانم خدادادی فیزیک http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-khodadadi متوسطه دوره دوم
استاد خوش اخلاق هندسه و آمار http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khoshakhlagh متوسطه دوره دوم
استاد اسماعیلی زیست شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-esmaeili متوسطه دوره دوم
استاد عباسی عربی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-abbasi متوسطه دوره دوم
استاد نجار زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-najar متوسطه دوره دوم
استاد بیک زاده زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-beikzadeh متوسطه دوره دوم
استا بخشی ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-bakhshi متوسطه دوره دوم
استاد حیدری روانشناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-heidari متوسطه دوره دوم
استاد بهزاد احمدی زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ahmadib متوسطه دوره دوم
استاد علی نیا زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-alinia متوسطه دوره اول
استاد خانم جاریانی ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-jariani متوسطه دوره دوم
استاد خاکسار اقتصاد / روانشناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khaksar متوسطه دوره دوم
استاد خانم گلپایگانی اقتصاد http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-golpayegani متوسطه دوره دوم
استاد خانم کرد فلسفه http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-kord متوسطه دوره دوم
استادخانم نجفی زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-najafi متوسطه دوره دوم
استاد خانم گلبازخانی فارسی و علوم فنون http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-golbaz متوسطه دوره دوم
استاد خاجوی هندسه http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khajavi متوسطه دوره دوم
استاد خانم خدایی نیا جامعه شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-khodaeinia متوسطه دوره دوم
استاد عطایی فلسفه http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ataei متوسطه دوره دوم
استاد بختیاری علوم و فنون ادبی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-bakhtiari متوسطه دوره دوم
استاد لایق زیست شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/layegh-class متوسطه دوره اول
استاد محمدی فیزیک http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-mohamadi متوسطه دوره دوم
استاد خانم سیری شیمی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-seiri متوسطه دوره اول
استاد خانم شافع فیزیک http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-shafe متوسطه دوره اول
استاد خانم حاجتی ادبیات فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-hajati متوسطه دوره اول
استاد خانم مولایی زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-molaee متوسطه دوره اول
استاد خانم یاری ادبیات فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-yari متوسطه دوره اول و دوم
استاد خانم صدف مشاوره http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-sadaf متوسطه دوره اول
استاد زندیه زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-zandie متوسطه دوره اول
استاد سامانی زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-samani متوسطه دوره اول
استاد توکلیان مطالعات اجتماعی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-tavakolian متوسطه دوره اول
استاد قربانی زیست و زمین شناسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-ghorbani متوسطه دوره اول
استاد اسفندیار ادبیات فارسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-esfandiar متوسطه دوره اول
استاد مصلایی تاریخ – جغرافیا http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-mosalaei متوسطه دوره دوم
استاد پیراولیا  علوم و فنون ادبی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-pirolia متوسطه دوره دوم
استاد خانم یعقوبی مطالعات اجتماعی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-yaghobi متوسطه دوره اول
استاد خانم میری عربی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-miri2 متوسطه دوره اول
استاد خانم حسیبی عربی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-hasibi متوسطه دوره اول
استاد محسنی ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-mohseni متوسطه دوره اول
استاد خانم نرگس محمدي ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-mohamadi دبستان
استاد خانم زهره قلياني پیش دبستانی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-ghalyani دبستان
استاد خانم ويدا پیش دبستانی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-vida دبستان
استاد خانم مير شفه هنر http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-mirshafeh دبستان
استاد خانم رهنما زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-rahnama متوسطه دوره اول
استاد خانم احمدی نژاد زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-ahmadinejad متوسطه دوره اول
استاد خانم افشار زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mrs-afshar متوسطه دوره اول
استاد چراغی زبان انگلیسی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-cheraghi متوسطه دوره دوم
استاد واحدی تاریخ و هویت اجتماعی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-vahedi متوسطه دوره دوم
استاد ساعی حل تمرین ریاضی http://eclass.mehraein.sch.ir/mr-saei متوسطه دوره اول