این فرم ویژه تکمیل اطلاعات تماس دانش آموزانی است که در سال تحصیلی جاری در یکی از واحدهای موسسه فرهنگی آموزشی مهرآیین در حال تحصیل هستند. از اطلاعات مربوط به این فرم برای ارسال کارنامه دانش آموزان و مکاتبات بعدی استفاده خواهد شد.