شایان ذکر است، شرط تشکیل شدن دوره ها، رسیدن تعداد به حد نصاب می باشد و شهریه دوره ها با توجه به تعداد شرکت کننده تعیین می گردد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با آقای بیگلو (09335263190) تماس حاصل نمایید.