با توجه به تغییر ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه یک، در هفتۀ گذشته، مدیران و موسسین مجموعه مدارس مهرآیین جهت آشنایی هر چه بیشتر جناب آقای دکتر حدادی (ریاست محترم اداره آموزش و پرورش منطقه یک) با مجموعه مدارس مهرآیین، جلسه ای با ایشان داشتند. در این جلسه مدیران و موسسین مدارس مهرآیین ضمن ارایه تاریخچه شکل گیری مجموعه مدارس مهرآیین، جایگاه مدارس مهرآیین در حوزه های آموزشی، فرهنگی و علمی در اداره آموزش و پرورش منطقه یک و شهر تهران را برای ایشان توضیح دادند.