الف) ورودی پایه هفتم :

1- ثبت نام اینترنتی: کلیه داوطلبان با دارا بودن ارزیابی خیلی خوب یا معادل آن در پایه پنجم و یا نوبت اول پایه ششم می توانند از طریق سایت پیش ثبت نام را به عمل آورند. یک هفته بعد از ثبت نام اینترنتی، از طرف روابط عمومی دبیرستان جهت تایید ثبت نام و تعیین زمان مصاحبه با اولیا محترم تماس گرفته خواهد شد.

2- مصاحبه: مصاحبه حضوری علمی، انضباطی و اجتماعی دانش آموز با اطلاع قبلی صورت میگیرد.

3- کلاسهای آمادگی آنلاین : شرکت در کلاس های آمادگی اختیاری می باشد . (شروع نیمه بهمن 99 ـ پایان اردیبهشت 1400)

4- وبینار روش های مطالعه و موفقیت درسی : دانش آموزان ثبت نام شده در آزمون ورودی میتوانند در وبینارهای روش های مطالعه و موفقیت درسی که در اسفند 1399 و اردیبهشت 1400 تشكیل میشود ، ثبت نام نمایند .

5- جلسات توجیهی: جلسات توجیهی اولیاء با هماهنگی قبلی در اسفند ماه 99 و فروردین و اردیبهشت 1400 برگزار میگردد.

6- ثبت نام قطعی: در صورت پذیرش دانش آموز در مصاحبه علمی، انضباطی و اجتماعی ، با تأیید مدیریت ثبت نام قطعی انجام میشود.

7- کلاسهای تابستانی :

  • بازه ی زمانی : ترم تابستانی از روز یکشنبه 27 تیرماه 1400 شروع و در روز سه شنبه 26 مردادماه 1400 خاتمه می یابد.
  • روزهای کلاس : کلاسها در روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه برگزار می گردد.

ب) ورودی میان پایه هشتم و نهم :

1- ثبت نام اینترنتی: کلیه داوطلبان با معدل بالای 19 و نمره انضباط 20 میتوانند از طریق سایت پیش ثبت نام آزمون را به عمل آورند.

2- تایید ثبت نام و تعیین زمان مصاحبه: یک هفته بعد از ثبت نام اینترنتی، از طرف روابط عمومی دبیرستان جهت تایید ثبت نام و تعیین زمان مصاحبه با اولیا تماس گرفته خواهد شد.

3- مصاحبه: مصاحبه حضوری علمی، انضباطی و اجتماعی دانش آموز با اطلاع قبلی هنگام تایید ثبت نام صورت می گیرد.

4- محتوای آزمون تشریحی: دروس ریاضی و علوم

5- تاریخ آزمون تشریحی: روز روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 9 صبح

6- کلاسهای تابستانی پایه هشتم و نهم :

  • بازه ی زمانی : ترم تابستانی از روز یکشنبه 27 تیرماه 1400 شروع و در روز سه شنبه 26 مردادماه 1400 خاتمه می یابد.
  • روزهای کلاس : کلاسها در روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه برگزار میگردد.